ร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร Power Cheer 54

 

 

 

องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ “ร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer)” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง ให้นิสิตใหม่เกิดความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเกิดความสามัคคี

เพลงมาร์ชประจำมหาวิทยาลัยนเรศวร คือสิ่งที่องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรและสโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ ใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจน้องใหม่กว่า 4,700 คน จากทุกสารทิศ ให้มีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน อันเป็นการแสดงถึงพลังสามัคคีของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างเต็มรูปแบบ ได้เกิดความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพระนามแห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร ปกป้องผืนแผ่นดินไทยไว้ตราบจนทุกวันนี้ และกิจกรรมการแสดงละครกลางแจ้ง ประกอบแสง สี เสียง เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยจะจัดรูปกระบวนทัพและเคลื่อนทัพตามแบบโบราณ ซึ่งเป็นลักษณะประจำกลุ่มของน้องใหม่ทั้ง 10 กลุ่ม คือ สกพยุพะ ทันภลังพยุหะ มหิงษพยุหะ นักตรีตาพยุหะ ครุฑพยุหะ มกรพยุหะ เพชรพยุหะ จักรพยุหะ โตบุตรดาพยุหะ และศรีหะเดชะพยุหะ ซึ่งงานนี้ใช้ผู้แสดงกว่า 1,000 คน
โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมชื่นชมความรัก ความสามคี และร่วมภูมิใจไปกับนิสิตใหม่ในโครงการ “ร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer)” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
-------------------------------------------------------------------------------
พิมพ์ณพัทธ์ พ่วงกระทุ่ม : ข่าว
 
 
เขียนโดย : soraya
วันที่
2011-07-11 10:08:19
แก้ไขล่าสุด
2011-07-11 10:40:19
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร