องค์การนิสิต เปิดรับสมัคร Staff Begining camp ปี 54

 

 

โดยมีฝ่ายทั้งหมด 21 ฝ่ายดังนี้

 1. ฝ่ายธุรการ
 2. ฝ่ายทะเบียน
 3. ฝ่ายประกันคุณภาพ
 4. ฝ่ายยจัดหารายได้
 5. ฝ่ายพิธีการ
 6. ฝ่ายปฏิคม
 7. ฝ่ายวิชาการ
 8. ฝ่ายกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
 9. ฝ่ายนันทนาการ
 10. ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 11. ฝ่ายบาเพ็ญประโยชน์
 12. ฝ่ายสถานที่
 13. ฝ่ายสวัสดิการ
 14. ฝ่ายพัสดุ
 15. ฝ่ายพยาบาล
 16. ฝ่ายเทคนิค
 17. ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
 18. ฝ่ายออกแบบศิลป์
 19. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 20. ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
 21. ฝ่ายประสานงาน

สามารถดูวิธีการสมัครโครงการได้ที่

http://www.sunu.nu.ac.th/1299953249.pdf

 
 
เขียนโดย : soraya
วันที่
2011-03-14 19:12:06
แก้ไขล่าสุด
2011-03-24 18:22:18
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร