ดาวน์โหลด
 
  รายการ ไฟล์ วันที่ ผู้สร้างรายการ
วิธีการสมัคร Staff Begining Camp 54 ดาวน์โหลด 2011-03-13 01:07:29 ผู้ดูแลระบบ สูงสุด
ปฏิทินองค์การ ดาวน์โหลด 2011-06-02 17:35:29 ผู้ดูแลระบบ สูงสุด
งก.01ขอนุมัติจัดกิจกรรม (ปี 54) ดาวน์โหลด 2011-06-09 00:18:35 ผู้ดูแลระบบ สูงสุด
งก.02 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ (ปี 54) ดาวน์โหลด 2011-06-09 00:19:24 ผู้ดูแลระบบ สูงสุด
งก.03 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ (ปี 54) ดาวน์โหลด 2011-06-09 00:19:57 ผู้ดูแลระบบ สูงสุด
แบบฟอร์มการเขียนโครงการของนิสิต 54 ดาวน์โหลด 2011-06-09 00:20:17 ผู้ดูแลระบบ สูงสุด
แบบฟอร์มของบประมาณเหลือจ่ายสภานิสิต 54 ดาวน์โหลด 2011-06-09 00:20:39 ผู้ดูแลระบบ สูงสุด
 
 
 
 

Copyright 2011-2014 ระบบรับสมัครสมาชิกองค์หารนิสิตและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดูแลระบบโดย ชมรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (CITCOMS) มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร 055-961568   Email youngsoft (a) nu.ac.th Website:http://youngsoft.nu.ac.th